Onderwijskwalificaties

Een onderwijskwalificatie geeft weer wat je moet kennen en kunnen om verdere studies aan te vatten, te functioneren in onze maatschappij of een bepaald beroep uit te oefenen.

 

In 4 stappen naar een erkende onderwijskwalificatie


Procedure

Procedure erkenning onderwijskwalificaties niveau 1 - 4

Stap 1 

Voorstel van onderwijskwalificatie ontwikkelen/actualiseren

Een voorstel van onderwijskwalificatie beschrijft de eindtermen, specifieke eindtermen, beroepskwalificaties of deelkwalificaties die er deel van uitmaken. Daarnaast bevat het ook informatie die de noodzaak en de relevantie van een nieuwe/geactualiseerde onderwijskwalificatie aangeeft en de plaats ervan in de opleidingenstructuur.

Door wie:

AHOVOKS op eigen initiatief of op vraag van belanghebbenden die daarvoor alle noodzakelijke informatie aanleveren


Stap 2 

Voorstel van onderwijskwalificatie adviseren

Op basis van vastgelegde criteria adviseert de bevoegde instantie over het voorstel van onderwijskwalificatie. Deze stap is niet van toepassing in geval van actualisering van een onderwijskwalificatie die beperkt is tot technische aanpassingen.

Door wie:

Vlor


Stap 3 

Onderwijskwalificatie erkennen/actualiseren

Op basis van het (erkennings)advies wordt een onderwijskwalificatie al dan niet erkend of geactualiseerd.

Door wie:
  • Voor nieuwe onderwijskwalificaties en actualisaties van onderwijskwalificaties die verder gaan dan technische aanpassingen: de Vlaamse Regering
  • Voor actualisaties van onderwijskwalificaties die beperkt zijn tot technische aanpassingen: de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs en vorming

Termijn

  • Voor aanvragen die uiterlijk 1 oktober zijn ingediend, beslist de Vlaamse Regering uiterlijk 31 maart

Stap 4 

Onderwijskwalificatie registreren

De erkende onderwijskwalificatie wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie:

AHOVOKS


Procedure

Procedure erkenning onderwijskwalificaties niveau 5

Stap 1 

Voorbereiding advies over wenselijkheid ontwikkeling onderwijskwalificatie

Als er één of meerdere beroepskwalificaties zijn erkend op niveau 5, gaat AHOVOKS na of een onderwijskwalificatie niveau 5 kan worden ontwikkeld die de beroepskwalificatie(s) omvat. Vlhora wordt hierbij geraadpleegd om advies te geven over het aantal studiepunten en suggesties te doen over de naam van de onderwijskwalificatie en de eventuele afstudeerrichtingen.

Door wie:

  • AHOVOKS - in overleg met VLHORA

Stap 2 

Advies over wenselijkheid ontwikkeling onderwijskwalificatie

Op basis van vastgelegde criteria adviseert de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering over de wenselijkheid van de ontwikkeling van een onderwijskwalificatie.

Door wie:

  • AHOVOKS

Stap 3 

Beslissing ontwikkeling onderwijskwalificatie

Op basis van het advies van AHOVOKS wordt beslist of de onderwijskwalificatie wordt ontwikkeld.

Door wie:
  • De Vlaamse Regering

Stap 4 

Ontwikkeling domeinspecifieke leerresultaten

Op basis van de onderliggende beroepskwalificatie(s) worden domeinspecifieke leerresultaten ontwikkeld. Domeinspecifieke leerresultaten clusteren alle competenties uit de beroepskwalificatie.

Door wie:
  • VLHORA - in overleg met AHOVOKS

Stap 5

Validering domeinspecifieke leerresultaten = erkenning onderwijskwalificatie

De domeinspecifieke leerresultaten worden ter validering bezorgd aan NVAO. De gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten worden automatisch erkend als onderwijskwalificatie.

Door wie:
  • NVAO

Procedure

Procedure erkenning onderwijskwalificaties niveau 6 - 8

Stap 1 

Beschrijven

Voor elke opleiding worden domeinspecifieke leerresultaten beschreven die afgestudeerden moeten behalen.
De domeinspecifieke leerresultaten van de bachelor-, master- en doctorgraden vormen automatisch de kwalificaties voor de kwalificatieniveaus 6, 7 en 8.

Door wie:
  • De instellingen voor het hoger onderwijs die de opleiding aanbieden, onder coördinatie van VLIR en VLHORA.

Stap 2 

Erkennen

Werd de procedure correct gevolgd en is de niveauaanduiding binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur juist? Dan worden de domeinspecifieke leerresultaten automatisch als kwalificatie erkend.

Door wie:

De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).


Stap 3  

Registreren

De erkende onderwijskwalificaties wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie:

AHOVOKS