Vragen en antwoorden

De Vlaamse Regering erkent beroepskwalificaties (VKS-niveau 1 t.e.m. 8) en onderwijskwalificaties (VKS-niveau 1 t.e.m. 5). Kwalificaties worden vastgelegd in een Besluit van de Vlaamse Regering. Je kan de erkende kwalificaties ook raadplegen in de kwalificatiedatabank en het Belgisch Staatsblad.

Gemiddeld duurt de opmaak van een beroepskwalificatiedossier 3 maanden. De daadwerkelijke duur is afhankelijk van:

  • de grootte van de werkgroep
  • de agenda/beschikbaarheid van alle leden van de werkgroep
  • het goedkeuren van het dossier door de bevoegde instantie van alle betrokken sectoren
  • ...

Als indiener kan je de stand van zaken van jouw ingediende beroepskwalificatiedossiers raadplegen in de kwalificatiedatabank

Vul je gebruikersnaam en paswoord in. Heb je als indiener nog geen toegang? Stuur dan een e-mail naar KenC@vlaanderen.be.

 

De toegang tot het beroep wordt niet geregeld door een beroepskwalificatie. Beroepskwalificaties leggen enkel competenties vast, niet de voorwaarden waaraan een persoon moet voldoen om een beroep uit te oefenen (leeftijd, diplomavereisten, registratie, …)

 

Een beroepskwalificatie(dossier) legt de competenties van een beroep vast. Contractuele verhoudingen worden er niet in opgenomen. Een beroepskwalificatie is dus niet hetzelfde als een functieclassificatie.

 

Een onderwijskwalificatie van niveau 5 moet voldoen aan een aantal criteria. Niet elke beroepskwalificatie van niveau 5 zal ook automatisch omgezet worden naar een onderwijskwalificatie van niveau 5. Mogelijke redenen hiervoor zijn:

 
  • de competenties van de beroepskwalificatie zijn niet omvattend genoeg voor een HBO5-opleiding van 90 of 120 studiepunten;
  • de beroepskwalificatie sluit niet voldoende aan bij de doelstellingen van het hoger beroepsonderwijs, namelijk versterken van de kansen op de arbeidsmarkt en een opstap bieden naar een inhoudelijk verwante professionele bacheloropleiding;
  • ...

De opmaak van een onderwijskwalificatie van niveau 5 wordt ‘on hold’ geplaatst wanneer beslist wordt om van een beroepskwalificatie van niveau 5 voorlopig geen onderwijskwalificatie van niveau 5 te maken.

Deze beslissing wordt genomen wanneer andere, inhoudelijk verwante beroepskwalificaties nog in ontwikkeling zijn of verwacht worden. Door verwante beroepskwalificaties van niveau 5 tegelijkertijd te behandelen, kan beter toegewerkt worden naar een logisch en overzichtelijk opleidingsaanbod voor het hoger beroepsonderwijs

 

Deze beroepskwalificatie kan niet in het hoger beroepsonderwijs aangeboden worden. De kwalificatie kan wel aangeboden worden in het volwassenenonderwijs. De beroepsopleiding leidt in dat geval tot een beroepskwalificatie van niveau 5, niet tot een onderwijskwalificatie van niveau 5.

 

Neen. Het secundair onderwijs kan enkel beroepskwalificaties van niveau 2, 3 en 4 aanbieden.

 

Scholen en onderwijsinstellingen kunnen een aanvraag indienen bij AHOVOKS om een voorstel van onderwijskwalificatie te ontwikkelen. AHOVOKS bekijkt vervolgens of het aan de vraag tegemoet kan komen en houdt daarbij rekeningmet de criteria waaraan een onderwijskwalificatie moet voldoen.

 
Untitled 1