De meerwaarde van VKS voor opleiders en scholen

"We hebben een klare kijk op de competenties die cursisten zich eigen moeten maken om hun droomjob te vinden"

Jacques, 56 jaar
leraar volwassenenonderwijs studiegebied Auto

VKS helpt je bij de begeleiding van de studie- en beroepskeuze van lerenden.


Kwalificaties geven een overzicht van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen of een (vervolg)opleiding aan te vatten. Door dit overzicht kan je beter inschatten of een opleiding of beroep haalbaar is voor lerenden, welke competenties ze nog moeten verwerven en welke opleiding hiervoor het meest geschikt is. Raadpleeg overzicht kwalificaties..

VKS schept duidelijkheid over de inhoud van kwalificaties.


Met het overzicht van kwalificaties is het voor jou duidelijk wat je kan verwachten van een lerende die bepaalde kwalificaties bezit. Raadpleeg overzicht kwalificaties.

VKS zorgt voor aansluiting op de arbeidsmarkt of vervolgopleidingen.


Het overzicht kwalificaties brengt kwalificaties in beeld. Door opleidingen af te stemmen op kwalificaties ben je zeker dat je aanbod, aansluit bij wat de arbeidsmarkt vraagt, de maatschappij nodig heeft of wat vervolgopleidingen vereisen.

VKS maakt kwalificaties over de landsgrenzen heen vergelijkbaar.


Op EQF-Compare kan je het kwalificatieniveau met een buitenlandse kwalificatie vergelijken met het niveau van Vlaamse kwalificaties. Hierdoor kan je beter inschatten wat je van de lerende kan verwachten en kan je hem beter toeleiden naar de juiste opleiding.